Official Languages Act 2003 Request For Submissions

Official Languages Act 2003 - Preparation Of A Draft Scheme By Limerick City Council

Request For Submissions

Limerick City Council proposes to draft a second scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003.  The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

Limerick City Council now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.  Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c. 8 pages).  Ideally submissions, which will be available to the public on www.limerickcity.ie, should be forwarded electronically to gaeilge@limerickcity.ie or alternatively, they may be posted to Senior Executive Officer, Corporate Services, Limerick City Council, City Hall, Limerick.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs website www.pobail.ie or by e-mail request to achtteanga@pobail.ie.

The latest date for receipt of submissions is 4 p.m. Friday 18th June 2010.


Acht Na Dteangacha Oifigiúla 2003 - Dréacht-Scéim Á Hullmhú Ag Comhairle Cathrach Luimneach

Aighneachtaí Á Lorg

Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach Luimneach an dara scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Comhairle Cathrach Luimnigh anois ó aon pháirtithe leasmhara.  Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach).  Ba chóir freisin, go hinmhianaithe,  aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin www.limerickcity.ie, a sheoladh isteach go leictreonach chuig gaeilge@limerickcity.ie.

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh sa phost chuig:  Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsir, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach Luimnigh, Áras na Cathrach, Luimneach.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltacha www.pobail.ie nó ar iarratas trí ríomhphoist chuig achtteanga@pobail.ie  Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 4.00 i.n., de hAoine 18ú Meitheamh, 2010.

Last update:05/05/2010

Translate

Feedback